Ewaluacja

BERNDSON Sp. z o.o. oraz FRoSTA Sp. z o.o. zobowiązani są osiągnięcia celów założonych w projekcie pt. „Program rozwoju pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. 2”. W związku z tym konieczne jest właściwe przeprowadzenie procesu ewaluacji i zmierzenie realnych efektów jakie przynosi realizacja projektu.

Pomiarowi podlegać będą następujące wskaźniki:

 • Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projekcie szkoleniowym
 • Liczba pracujących osób w wieku powyżej 50 roku życia, które zakończyły udział w projekcie szkoleniowym
 • Liczba pracowników firmy FRoSTA, którzy podnieśli kompetencje zawodowe wykorzystywane na stanowisku pracy
 • Liczba pracowników, którzy podnieśli kompetencje zawodowe z obszaru tematyki finansowej
 • Liczba pracowników, którzy podnieśli kompetencje zawodowe z obszaru tematyki prawnej
 • Liczba pracowników, którzy podnieśli kompetencje zawodowe z zakresu marketingu
 • Liczba pracowników, którzy podnieśli kompetencje zawodowe z zakresu sprzedaży
 • Liczba pracowników, którzy podnieśli kompetencje zawodowe z zakresu zarządzania
 • Liczba pracowników, którzy podnieśli kompetencje zawodowe z zakresu umiejętności osobistych i umiejętności interpersonalnych
 • Liczba pracowników, którzy podnieśli umiejętności radzenia sobie ze stresem w pracy
 • Liczba pracowników, którzy podnieśli umiejętności budowania zespołu
 • Liczba pracowników, u których odnotowano usprawnienie pracy w zespole, utrzymano motywację, zorientowano na definiowanie ról zespołowych
 • Liczba pracowników, którzy podnieśli kompetencje zawodowe z zakresu logistycznego
 • Liczba pracowników, którzy podnieśli kompetencje zawodowe z zakresu technicznego
 • Liczba pracowników, którzy podnieśli kompetencje zawodowe z zakresu informatycznego


Wskaźniki mierzone będą na podstawie dokumentacji szkoleniowej, w tym:

 • formularzy zgłoszeniowych,
 • list obecności,
 • dzienników zajęć,
 • zestawień wydanych certyfikatów.
 • wyników z egzaminów (raporty),
 • ankiet oceniających przyrost kompetencji (przed skorzystaniem ze wsparcia i po jego zakończeniu),
 • zestawień wyników pre i post testów sprawdzających przyrost wiedzy i umiejętności z danego tematu szkolenia.

Do zbadania trwałości i efektywności szkoleń wykorzystany zostanie model Kirkpatricka, badający faktyczną efektywność szkoleń z punktu widzenia pracownika i firmy. Pomiaru dokonywać będzie personel projektu przed i po skorzystaniu uczestników ze wsparcia oraz 2 m-ce po ukończeniu udziału w projekcie (trwałość). Trwałość badana będzie na próbie 30% uczestników poszczególnych rodzajów wsparcia.

Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do udziału w działaniach ewaluacyjnych i wypełnienia wszelkich wymaganych formularzy, pre i post testów oraz ankiet.

Zapisz się

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu w sprawach związanych z udziałem w projekcie.

Biuro rekrutacji:
Dział personalny FRoSTA Sp. z o.o.
ul. Witebska 63, 85-778 Bydgoszcz
Osoba do kontaktu: Anna Janik
tel.: 52 360 67 11
e-mail: anna.janik@frosta.pl
                     Biuro projektu:
BERNDSON Sp. z o.o.
ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
Osoba do kontaktu: Monika Kociniewska
tel.: 601 909 206
e-mail: frosta@berndson.com