Rekrutacja

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu i zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie Nr WND POKL.08.01.01-04-295/12 pt. „Program rozwoju pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. 2” – [pobierz Regulamin uczestnictwa].
Każdy uczestnik szkoleń organizowanych w ramach projektu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdzenia przed rozpoczęciem udziału w szkoleniu, że spełnia kryteria rekrutacyjne do projektu.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest przez Dział personalny firmy FRoSTA Sp. z o.o.

Dane kontaktowe do Biura rekrutacji:
Dział personalny FRoSTA Sp. z o.o.
ul. Witebska 63, 85-778 Bydgoszcz
tel.: 52 360 67 11
e-mail: anna.janik@frosta.pl


Kryteria uczestnictwa w projekcie
Uczestnikami projektu mogą być osoby, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

 1. w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz rozpoczęcia zajęć mają ukończone 18 rok życia,
 2. wykonują pracę na podstawie umowy o pracę w FRoSTA Sp. z o.o.,
 3. nie są zarejestrowane w urzędzie pracy jako poszukujące pracy,
 4. spełnią kryteria rekrutacyjne do projektu określone w Regulaminie uczestnictwa.

W projekcie mogą wziąć udział wszyscy pracownicy firmy FRoSTA Sp. z o.o. zatrudnieni na umowę o pracę, delegowani przez Pracodawcę i zakwalifikowani do udziału przez Dział personalny. W projekcie zakłada się udział min 5 osób powyżej 50. roku życia (w tym 3. kobiet).


Zasady kwalifikacji Uczestników
BERNDSON Sp. z o.o. zapewnia równe szanse wszystkim uprawnionym do objęcia wsparciem.
W ramach projektu wsparciem zostanie objęte duże przed. FRoSTA Sp. z o.o. mające siedzibę w Bydgoszczy.
Bezpośrednimi odbiorcami wsparcia będzie 110 (w tym 60K) członków kadry pracujących na terenie woj. kuj-pom.

Grupę docelową (osób zatrudnionych na umowy o pracę w FRoSTA Sp. z o.o.) stanowić będą pracownicy wyszczególnionych działów:

 1. kadra zarządzająca i menadżerowie - 18 osób ( w tym 9 kobiet)
 2. kadry inżynieryjno-technicznej, specjaliści - 41 osób (w tym 28 kobiet)
 3. pracownicy działu produkcyjnego, magazynierzy i logistycy 8 osób (w tym 3 kobiety)
 4. handel i marketing - 31 osób (w tym 11 kobiet)
 5. administracji - 12 osób (w tym 10 kobiet).

Na poszczególne szkolenia delegowane będą osoby, które potrzebują podwyższenia swojej wiedzy z danego tematu (zgodnie z wynikami diagnozy potrzeb szkoleniowych i strategią firmy). W przypadku szkoleń integracyjnych zaplanowano udział pracowników z różnych działów, które powinny ze sobą harmonijnie współpracować w celu zwiększenia efektywności pracy całej firmy.

O zakwalifikowaniu pracowników na szkolenie (poza wynikami diagnozy) decydować będą kryteria:

 1. poziom wiedzy z wybranego zakresu tematycznego oceniany na podstawie pre testów, które będzie wypełniać pracownik zgłaszający chęć udziału w szkoleniu wraz z formularzem zgłoszeniowym. Na podstawie pre testu nastąpi ocena czy pracownik posiada deficyt kompetencji z danego zakresu, a także czy ewentualny poziom zajęć jest odpowiedni – na szkolenia rekrutowane będą osoby o podobnych kwalifikacjach i deficytach,
 2. decyzja o delegowaniu przez przełożonego.

W trakcie rekrutacji zapewniony zostanie określony w projekcie udział obu płci w szkoleniach oraz osób w wieku 50+.
W przypadku większego zainteresowania udziałem w szkoleniach niż zaplanowano w projekcie, tworzone będą listy rezerwowe na wypadek rezygnacji z udziału w szkoleniach osób pierwotnie zakwalifikowanych. Zasady kwalifikacji z list rezerwowych na szkolenie będą analogiczne jak w przypadku rekrutacji standardowej (potrzeba udziału – test, decyzja przełożonego).
 

Zapisz się

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu w sprawach związanych z udziałem w projekcie.

Biuro rekrutacji:
Dział personalny FRoSTA Sp. z o.o.
ul. Witebska 63, 85-778 Bydgoszcz
Osoba do kontaktu: Anna Janik
tel.: 52 360 67 11
e-mail: anna.janik@frosta.pl
                     Biuro projektu:
BERNDSON Sp. z o.o.
ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
Osoba do kontaktu: Monika Kociniewska
tel.: 601 909 206
e-mail: frosta@berndson.com